Stowarzyszenie Polska

logo_akademia.jpg (16 KB)

Uniwersytet Pomorski w Słupsku to państwowa uczelnia wyższa z prawie 50-letnią tradycją.
Jego różne wydziały obejmują Wydział Administracji i Nauk o Bezpieczeństwie, Wydział Nauk Społecznych, Wydział Filologiczno-Historyczny, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uczelnia zatrudnia ponad 300 ekspertów akademickich i kształci więcej ponad 4000 studentów na 29 kierunkach i ab. 100 specjalizacji.
Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie zapewnia wykształcenie wyższe w zakresie: Administracji, Zarządzania, Bezpieczeństwa Narodowego, Socjologii i Socjo-Cybernetyki.
Wydział bezpośrednio realizuje misję Uczelni w zakresie współtworzenia i podtrzymywania tożsamości regionalnej oraz traktowania rozwoju społeczno-gospodarczego jako kluczowego czynnika bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego oraz dziedzictwa europejskiego.
Wydział nastawiony jest na wdrażanie programów kształcenia zawodowego dostosowanych do potrzeb rynku pracy oraz promuje zarządzanie projektami jako kluczową metodę szkoleniową w praktycznym przygotowaniu zawodowym studentów.

 

Dodatkowe informacje na temat PRODISK dostępne są tutaj.


logo_not.jpg (18 KB)

Federacja Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych NOT to ciesząca się dużym uznaniem organizacja pozarządowa w Polsce. Założona w 1835 roku, reprezentuje ponad 1 10 000 indywidualnych członków z 39 organizacji technicznych, naukowych i inżynieryjnych w całej Polsce. Rada Regionu Zachodniopomorskiego w Szczecinie, jako oddział regionalny Stowarzyszenia NOT, reprezentuje interesy członków Stowarzyszenia w województwie zachodniopomorskim, będąc jednocześnie zlokalizowaną w najważniejszym mieście regionu, Szczecinie.
Stowarzyszenie NOT jako jednostka odgrywa znaczącą rolę w zakresie lobbingu edukacyjnego i badawczego w Polsce. Działa jako centrum łączące uniwersytety z praktykami i organami rządowymi w regionie i poza nim, zapewniając w ten sposób możliwości współpracy i programy uczenia się przez całe życie. To także głos polskiego środowiska naukowo-technicznego na arenie międzynarodowej. Stowarzyszenie NOT aktywnie wspiera indywidualne cele swoich członków i tym samym daje wiele możliwości rozwoju umiejętności praktycznych i miękkich poprzez organizowanie elastycznych szkoleń dostosowanych do konkretnych potrzeb. Organizacja szeroko propaguje ideę zrównoważonego rozwoju biznesu, odpowiedzialności społecznej, zdrowia psychicznego w miejscu pracy, etyki biznesowej oraz ochrony dziedzictwa kulturowego i środowiska naturalnego.

 

Dodatkowe informacje na temat PRODISK dostępne są tutaj.